KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – tzw. „RODO” informujemy, iż:

Kto jest administratorem danych:

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sanatorium Uzdrowiskowe „Nida-Zdrój” Sp. z o. o. w Busku – Zdroju, ul. Rzewuskiego 9

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: biuro@nidazdroj.pl, tel. 41 3782491 w.254

Jakie są cele i podstawa prawna przetwarzania danych:

Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane
w następujących celach:

a) wykonywania obowiązków i świadczenia zleconej pracy, na rzecz administratora wynikających z niniejszej umowy zlecenie/umowy cywilno-prawnej oraz przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umów zlecenia/cywilno-prawnej, w tym wypłaty wynagrodzenia;

b) wykonywania obowiązków administratora (zleceniodawcy), jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne, w tym zakresie zgłaszania zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz przekazywania dokumentów rozliczeniowych;

c) wykonywania obowiązków administratora (zleceniodawcy), jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;

d) wykonywania obowiązków administratora (zleceniodawcy) wynikających z przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia/umowy cywilno-prawnej; 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane o następujące podstawy prawne:

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;

b) art. 6 ust.1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze;

c) art. 6 ust.1 lit. f RODO – w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora 

d) art. 9 ust. 2 lit. b RODO (przetwarzanie danych wrażliwych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, takich jak m.in. dokumentacja zwolnień lekarskich, dokumentacja bhp, jak również zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej)w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a) przez okres obowiązywania zawartej umowy zlecenia/cywilno-prawnej oraz po zakończeniu
obowiązywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w tym przez okres wymagany do dochodzenia roszczeń oraz okres przechowywania wymagany przez organy kontrolne, w szczególności np. ZUS, US.

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą instytucje i organy uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa a także pracownicy upoważnieni przez Administratora. oraz podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie zawarcia umowy cywilnoprawnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Województwo Świętokrzyskie
Unia Europejska

"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"