KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKI ZAWODOWE/STUDENCKIE LUB STAŻ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Sanatorium Uzdrowiskowe „Nida-Zdrój”,
28-100 Busko-Zdrój, ul. Gen. F. Rzewuskiego 9, tel. 41/378 24 91, adres e-mail: biuro@nidazdroj.pl, NIP: 655-16-66-181, REGON: 291022770.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących Pana/Pani danych osobowych. Inspektorem ochrony danych jest Pani Magdalena Wójcik, tel. 41/378 24 91.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przepisów prawa oraz realizacji umowy praktyki zawodowej/stażu z urzędu pracy/stażu finansowanego z innych źródeł/ praktyki studenckiej, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO, a także Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/Pana dane osobowe – wizerunek będą przetwarzane poprzez system monitoringu wizyjnego rejestrującego osoby przebywające w obszarze monitorowanym według art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od organu/podmiotu kierującego na staż/praktykę zawodową/studencką.

5. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy a także organy i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rodzajem umowy, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

7.Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

8. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podlegały profilowaniu i podejmowaniu w sposób zautomatyzowany.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Województwo Świętokrzyskie
Unia Europejska

"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"