KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy: 

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sanatorium Uzdrowiskowe „Nida-Zdrój” Sp. z o. o. w Busku-Zdroju, jako Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane w formie wizerunku, nr tablic rejestracyjnych, w celu kontroli ruchu osobowego, zapewnienia bezpieczeństwa obiektów, mienia i osób znajdujących się na naszym terenie oraz kontroli dostępu, przy pomocy monitoringu rejestrującego obraz. Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych, prosimy o kontakt z Administratorem. Do Pani/Pana dyspozycji jest adres e-mail: biuro@nidazdroj.pl, poprzez który może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa posiadanego obiektu.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz pracownikom upoważnionym przez Administratora. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni. W przypadku zaistnienia incydentu dane mogą być przechowane dłużej przez okres potrzebny do rozwiązania sporu lub wyjaśnia kwestii roszczeniowych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu. W celu realizacji jednego ze swoich praw proszę skontaktować się z Administratorem, do którego dane kontaktowe zostały podane powyżej. Pani/Pana dane rejestrowane są automatycznie po wejściu na obszar objęty monitoringiem,
a uniemożliwienie ich przetwarzania będzie skutkowało brakiem możliwości poruszania się po obiekcie.

Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pan dane osobowe naruszamy przepisy, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Województwo Świętokrzyskie
Unia Europejska

"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"