KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sanatorium Uzdrowiskowe „Nida-Zdrój” Sp. z o. o. w Busku – Zdroju

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: biuro@nidazdroj.pl, tel. 41 3782491 w.254

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). W ramach realizacji tego celu dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania, którego celem jest kierowanie ofert do kandydatów o odpowiednich do stanowiska pracy kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy oraz w celach przyszłych rekrutacji odbywać się będzie na podstawie odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, dane będą przetwarzane przez okres maksymalnie 2 lat. Po tym okresie są usuwane i dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.

ODBIORCY DANYCH:

Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.

Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę oraz przetwarzanych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa wyżej, jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.

Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność
z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Województwo Świętokrzyskie
Unia Europejska

"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"