Klauzula informacyjna dla osoby upoważnionej

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”) informuję, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sanatorium Uzdrowiskowe „Nida-Zdrój”, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Gen. F. Rzewuskiego 9, tel. 41/378 24 91, adres e-mail: biuro@nidazdroj.pl, NIP: 655-16-66-181, REGON: 291022770.

Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Magdalena Wójcik, tel. 41/3782491, e-mail: m.wojcik@nidazdroj.pl 

Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane od kuracjusza lub jego opiekunów prawnych, w celu określenia osób, które są upoważnione do uzyskania informacji o kuracjuszu (jego stanie zdrowia i udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych) oraz dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta,
w związku z realizacją obowiązku wynikającego z przepisów prawa udostępniania informacji wyłącznie osobom upoważnionym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2019 poz.1127 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2022 poz.1304 z późn. zm.)

Kategorie danych osobowych jakie posiadamy to: imię i nazwisko oraz dane umożliwiające z Panią/Panem kontakt.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych:

  • Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań,
  • Podmioty przetwarzające dane upoważnione przez administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy, zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2019.1127 z późn. zm.).

Ma Pani/Pan prawo:

  • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Województwo Świętokrzyskie
Unia Europejska

"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"