Informacja dla pacjentów dotycząca leczenia w trakcie epidemii COVID – 19 /zgodnie z wytycznymi Krajowego Konsultanta w dziedzinie Balneologii i Medycyny Fizykalnej i Ministerstwa Zdrowia/

Bezpieczna kwalifikacja pacjenta do pobytu

 1. Do odwołania warunkiem rozpoczęcia stacjonarnego pobytu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, niezależnie od formy oraz finansowania lub współfinansowania pobytu (NFZ, ZUS, KRUS, PFRON, pobyty i noclegi pełnopłatne), jest:
  1.1. negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 osoby korzystającej ze świadczeń w ZLU z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu
  1.2. albo zaszczepienie się osoby korzystającej ze świadczeń w ZLU przeciwko COVID-19 (wymagany pełny cykl szczepień potwierdzony certyfikatem)
  1.3. albo udokumentowane przebycie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w okresie nie przekraczającym 180 dni przed dniem rozpoczęcia pobytu w ZLU (wymagany wypis szpitalny lub zaświadczenie lekarskie).
 2. Pacjent zakwalifikowany do leczenia uzdrowiskowego korzystający ze świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm) otrzymuje z OW NFZ wraz ze skierowaniem na leczenie uzdrowiskowe skierowanie na wykonanie testu genowego RT-PCR w laboratorium wpisanym do wykazu laboratoriów COVID-19 Ministerstwa Zdrowia wraz z instrukcją dotyczącą sposobu i terminu zrealizowania badania.
 3. Do zakładu lecznictwa uzdrowiskowego może zostać przyjęta wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 4. Do zakładu lecznictwa uzdrowiskowego nie może zostać przyjęta osoba objęta kwarantanną lub izolacją oraz osoba, która przebywa z osobą odbywającą izolację w warunkach domowych (zakaz nie dotyczy osób zaszczepionych oraz ozdrowieńców).
 5. Przed potwierdzeniem realizacji stacjonarnego pobytu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, niezależnie od formy oraz finansowania lub współfinansowania pobytu (NFZ, ZUS, KRUS, PFRON, pobyty i noclegi pełnopłatne), podmiot prowadzący ZLU dokonuje telefonicznej (ankietowej - wzór ankiety: Załącznik nr 1) weryfikacji stanu zdrowotnego i epidemiologicznego osoby korzystającej ze świadczeń w ZLU oraz przekazuje tej osobie najistotniejsze informacje organizacyjne związane z pobytem w uzdrowisku (zasady realizowania kuracji, konieczność zaopatrzenia się w indywidualne środki ochrony, itp.).
 6. Podmiot prowadzący ZLU w trakcie telefonicznej weryfikacji epidemiologicznej pacjentów przyjmowanych na leczenie uzyskuje wiedzę na temat faktycznej liczby osób, która będzie w danym okresie korzystała ze świadczeń, co umożliwi organizacyjne przygotowanie się na przyjęcie pacjentów pod względem zakwaterowania, wyżywienia, zaplanowania pracy bazy zabiegowej oraz zorganizowania przyjęć.

Od 1 kwietnia 2021r. osoby pełnopłatne za wykonanie testu antygenowego na miejscu przed rozpoczęciem leczenia, będą uiszczały opłatę w wysokości 40 zł.

Busko – Zdrój, dnia 17.03.2021r.

 

Wytyczne Krajowego Konsultanta w dziedzinie Balneologii i Medycyny Fizykalnej i Ministerstwa Zdrowia dla funkcjonowania uzdrowisk w trakcie epidemii COVID – 19 w Polsce z dnia 11.03.2021r.

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-dla-funkcjonowania-uzdrowisk-w-trakcie-epidemii-covid-19-w-polsce 

Przydatne instrukcje:

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Województwo Świętokrzyskie
Unia Europejska

"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"