Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:

Administrator danych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sanatorium Uzdrowiskowe "Nida-Zdrój" Sp. z o.o., 28-100 Busko-Zdrój, ul. Gen. F. Rzewuskiego 9, tel. 41/378 24 91, adres e-mail: biuro@nidazdroj.pl, NIP: 655-16-66-181, REGON: 291022770.

Dane kontaktowe IOD: Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Magdalena Wójcik, tel. 41/3782491, e-mail: m.wojcik@nidazdroj.pl 

Cele i podstawa prawna przetwarzania:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1. udzielania Państwu świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego w ramach skierowania na leczenie z Narodowego Funduszu Zdrowia, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do celów proflaktyki zdrowotnej Art. 9 ust. 2 pkt. h RODO w związku z wykonywaniem działalności leczniczej oraz zgodnie z ustawą o działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

2. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług – pobytów pełnopłatnych – rehabilitacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy (Art. 6 ust.1 pkt. b, c, d RODO),

3. zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego na terenie Sanatorium Uzdrowiskowego "Nida-Zdrój" (Art. 6 ust. 1 pkt. f RODO),

4. wypełnienia przez Sanatorium obowiązków prawnych – wystawienie faktury, podstawą przetwarzania jest Ustawa Ordynacja Podatkowa,

5. realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, za które administrator uznaje: możliwość dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń.

Odbiorcy danych:

Sanatorium "Nida-Zdrój" podejmuje wszelkie działania by zapewnić ochronę Państwa danych, jednakże mogą być one udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, odbiorcom powiązanym z Sanatorium na zasadzie zawartych umów współpracy, zlecenia lub innych umów cywilnoprawnych, przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. płatnikom usług zdrowotnych, podmiotom świadczącym usługi medyczne, kancelariom prawniczym, firmom ubezpieczeniowym, firmom kurierskim, pocztowym i transportowym.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usług. Po tym okresie Sanatorium będzie przetwarzać dane:

1. w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,

2. do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności:

  • dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przechowywane będą przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy, zgodnie z Art 70 § 1 ustawy z dnia 29 Sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa,
  • dokumentacja medyczna przechowywana będzie przez okres co najmniej 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, zgodnie z Art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

3. dane z monitoringu wizyjnego będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 30 dni, chyba że Administrator poweźmie informację, że mogą być dowodem w postępowaniu.

Informacje o prawie do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do sprzeciwu wobec przetwarzania i prawie do przenoszenia danych oraz prawie do cofnięcia zgody i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, oraz do przenoszenia danych. Jeżeli Państwa dane przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwo zgody, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z któregoś z tych uprawnień, prosimy o kontakt osobisty, mailowy, telefoniczny lub przesłanie wiadomości w tym zakresie pocztą tradycyjną na podane wyżej dane kontaktowe. Posiadacie Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do dokonania rezerwacji pobytu oraz świadczenia usług medycznych. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Województwo Świętokrzyskie Unia Europejska

"Demand Innovation System - development of SMEs in the Świętokrzyskie region through professional advisory services"